info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

ถึงคิวอุบลฯ! 25 – 27 มี.ค.การเคหะฯเปิดจองโครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

ถึงคิวอุบลฯ !“การเคหะแห่งชาติ” เปิดจองโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จ.อุบลราชธานี 25 – 27 มี.ค. นี้มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย-กลุ่มเปราะบาง คิดค่าเช่าราคาถูกเพียง 1,400-1,800 บาท/เดือน

กรณีการเคหะแห่งชาติ มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงการ “อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เตรียมเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิ์เช่า พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ทันที ในพื้นที่ 7 จังหวัด จำนวนรวม รวม 1,243 หน่วยล่าสุดเปิดจองโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี

ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 196 หน่วย กาญจนบุรี 79 หน่วย มหาสารคาม 138 หน่วย สุรินทร์ 163 หน่วย อุบลราชธานี 242 หน่วย นครสวรรค์ 196 หน่วย และลำปาง 229 หน่วย ขนาดห้องพักอาศัย 28 และ 30 ตารางเมตร ค่าเช่าตั้งแต่ 1,400 – 2,500 บาท ขึ้นอยู่กับที่ตั้งโครงการ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ได้เปิดจองโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 242 หน่วย พร้อมทำสัญญาและเข้าอยู่อาศัยได้ทันที ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2565 ในอัตราค่าเช่า 1,400-1,800 บาท/เดือน เป็นอาคารพักอาศัย 4 ชั้น

มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 28 และ 30 ตารางเมตร ภายในห้องพักอาศัยแบ่งเป็น 1 ห้องอเนกประสงค์ และ 1 ห้องน้ำ สำหรับชั้นที่ 1 ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ทำให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายและพึ่งพาตนเองได้ภายในห้องพักอาศัย

ทั้งนี้ จะให้สิทธิ์ผู้สูงอายุและคนพิการเช่าอาคาร ชั้นที่ 1 เป็นอันดับแรก และสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่าก่อน โดยจะต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี กรณีประชาชนทั่วไป รวมถึงข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน อ้างอิงตามเงินเดือนขั้นต้นผู้มีรายได้น้อย/ข้าราชการบรรจุใหม่ 15,000 บาท/เดือน (วุฒิปริญญาตรี)

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลรราชธานี ใกล้แหล่งชุมชนย่านที่อยู่อาศัย ติดถนนสายหลัก (212) การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานีการคมนาคมสะดวก โครงการห่างจากถนนเพียง 100 เมตร และอยู่ใกล้แหล่งจับจ่ายใช้สอยที่สำคัญของจังหวัด

ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมโครงการและทำสัญญาเช่าได้ ณ ที่ตั้งโครงการ หรือสำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ภายหลังจากทำสัญญาเรียบร้อยสามารถเข้าอยู่ได้ทันที โดยเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี), หลักฐานแสดงรายได้ และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีทำแทน)

“การเคหะแห่งชาติ ดำเนินโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว (Housing for all) เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน” นายทวีพงษ์ กล่าว

23/3/2565  ฐานเศรษฐกิจ (23 มีนาคม 2565)

ช่องยูทูปของ iCONS